Privacymededeling

Deze site [www.page.nl] is eigendom van en wordt geëxploiteerd en onderhouden door KIMBERLY-CLARK CORPORATION met statutaire zetel te World Headquarters, P.O. Box 619100, Dallas, Texas 75261–9100, die als volgt gecontacteerd kan worden: http://www.page.nl/contact-ons,handelende in haar hoedanigheid als verwerkingsverantwoordelijke ("Kimberly-Clark", "ons", "wij"); Kimberly-Clark heeft een vertegenwoordiger in de EU aangewezen, te weten [Kimberly Clark B.V. – Postbus 450, 6710 BL Ede (Gld)] met statutaire zetel te [Ede, Nederland], die als volgt gecontacteerd kan worden: [www.page.nl/contact-ons] of via het call center-formulier op de website op de volgende link: [www.page.nl/contact-ons]. Via deze privacymededeling wil Kimberly-Clark u informeren over het verzamelen van persoonsgegevens (zoals hieronder omschreven), hoe wij deze gebruiken, welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens en hoe u contact met ons kunt opnemen.

Persoonsgegevens zijn alle gegevens in verband met een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene); een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door middel van een identificerend gegeven zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identifier of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, geestelijke, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Lees voordat u persoonsgegevens aan ons verstrekt of op andere wijze gebruik maakt van onze site of onze applicatie deze privacymededeling volledig door en besluit of u zich kunt vinden in onze handelwijze met betrekking tot privacy.

Denk eraan dat deze [www.page.nl] mogelijk links bevat naar websites van derden. Wij zijn uitsluitend verantwoordelijk voor het privacybeleid en de veiligheid van de informatie die wij zelf verzamelen. Wij raden u aan om het beleid en de procedures op het gebied van privacy en veiligheid te controleren van elke andere website die u bezoekt.

1. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens over u voor de doeleinden genoemd in paragraaf 3 hieronder:

- uw identificatiegegevens zoals uw volledige naam, geboortedatum, e-mailadres en telefoonnummer;

- gegevens in verband met uw gebruikersaccount;

- gegevens in verband met uw kind, zoals de naam van uw kind, de geboortedatum van uw kind, het geslacht van uw kind, evenals bepaalde kindspecifieke gegevens zoals po-ongelukjes, beschrijvingen van po-gebeurtenissen, voedingen, slaapgegevens, luiergebruik, groeigegevens, die ten behoeve van u in een dagboek bijgehouden worden;

- gegevens over uw toestel, zoals toestel-ID (desktop, tablet of mobiel) en uw IP-adres;

door de gebruiker gemaakte content, berichten op sociale media, gebruikersnaam of ID op sociale media of profielfoto op sociale media;

handmatig ingevoerde feedback door ouders in de handleiding en de coaching-checklist.

2. De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

a) voor het gebruik van de [www.page.nl] en de functies en diensten daarvan, waaronder de mogelijkheid om de binnen uw account beschikbare gegevens in te zien en om u te voorzien van de door u verlangde gegevens, producten en diensten;

b) voor het beheer van onze [www.page.nl] en om onze producten en diensten te helpen verbeteren;

c) voor het bieden van klantenservice en technische hulp; (de hiervoor onder a) en b) genoemde doeleinden worden gezamenlijk aangeduid als de "contractuele doeleinden");

d) voor de naleving van de geldende wet- en regelgeving (waaronder wetgeving tegen fraude en tegen het witwassen van geld) en/of voor het beantwoorden van verzoeken van het publiek of van overheidsinstanties;

(het onder d) genoemde doel wordt aangeduid als “wettelijk doel”);

e) voor het - met uw voorafgaande toestemming - aanleveren van direct-marketingcommunicatie in verband met producten en diensten van Kimberly-Clark (zoals het verzenden van reclamemateriaal en marktonderzoeken om in ons staat te stellen trends en de effectiviteit van onze reclame- en marketingcampagnes te beoordelen). Deze communicatie kan overgebracht worden via zowel geautomatiseerde (bv. SMS, MMS, belsystemen, e-mail, berichten op sociale media en webapplicaties) als traditionele contactvormen (bv. telefonisch contact met een menselijke operator);

f) voor het - met uw voorafgaande toestemming - aanleveren van marketingcommunicatie op maat voor uw belangen en behoeften via de hiervoor onder e) genoemde communicatiekanalen;

(de hierboven onder e) en f) genoemde doeleinden worden gezamenlijk aangeduid als “marketingdoeleinden”);

g) als u toestemming gegeven heeft voor het aanleveren van de hierboven onder e) genoemde marketingcommunicatie, voor het uitvoeren van niet-invasieve analyses op basis van onder meer de categorieën moederschapsstatus (zwangerschap en nieuwe moeder), eerste of tweede kindje, leeftijd van de baby, of zwangerschapsmaand.

h) voor het anonimiseren en/of aggregeren van persoonsgegevens ten behoeve van onderzoek en statistiek;

i) voor het uitvoeren van een potentiële fusie, een verkoop van vermogensbestanddelen of een vervreemding van de gehele de bedrijfsactiviteit of een belangrijk deel daarvan, door uw

persoonsgegevens door te geven aan en over te brengen naar de derde of derden die bij de desbetreffende transactie betrokken zijn, als onderdeel van die transactie;

(de onder g) en h) genoemde doeleinden worden aangeduid als “doel van rechtmatig belang”).

3. De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens

Op grond van de regelgeving inzake gegevensbescherming moeten wij een rechtsgrondslag bezitten voor de verwerking van persoonsgegevens over u.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de contractuele doeleinden en het wettelijk doel, omdat deze essentieel zijn (i) voor de nakoming van de overeenkomst voor de verlening van de diensten die in de [www.page.nl] ter beschikking gesteld worden, en (ii) om te voldoen aan de voorschriften van de geldende wet- en regelgeving. Als u uw persoonsgegevens niet beschikbaar stelt voor de bovengenoemde doeleinden, dan kan Kimberly-Clark de in de [www.page.nl] ter beschikking gestelde diensten niet aan u leveren.

De gegevensverwerking ten behoeve van de marketingdoeleinden vindt plaats op basis van uw voorafgaande toestemming. Deze gegevensverwerking is niet verplicht; maar als u weigert de benodigde toestemming te verlenen, dan zult u geen marketingcommunicatie als bedoeld in paragraaf 2, onder e) en f) ontvangen. U kunt in alle gevallen de door u verleende toestemmingen op ieder moment intrekken onder de voorwaarden in dit privacyreglement.

Tot slot geldt dat de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden van rechtmatig belang als bedoeld in paragraaf 2 onder g) plaatsvindt op de voet van artikel 6, onder f) van de Algemene verordening gegevensbescherming van de EU, nr. 679/2016 (de "Avg"), ten behoeve van een rechtmatig belang van Kimberly-Clark, dat afdoende is afgewogen tegen uw belangen, omdat de gegevensverwerking slechts plaatsvindt binnen de grenzen van hetgeen strikt noodzakelijk is om de desbetreffende activiteiten te verrichten.

Deze gegevensverwerking in verband met de doeleinden van rechtmatig belang is niet verplicht, en u kunt op ieder gewenst moment bezwaar tegen de gegevensverwerking maken, onder de voorwaarden als bepaald in het privacyreglement, tenzij Kimberly-Clark aantoont dat er sprake is van gerechtvaardigde gronden of tot behoud van haar rechten ingevolge artikel 21 van de Avg.

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Voor de bovengenoemde doeleinden kunnen wij mogelijk in bepaalde omstandigheden gegevens over u met derden delen, met name in de volgende situaties:

- Uitwisselen van uw gegevens met dienstverleners;

Wij kunnen indien nodig gegevens uitwisselen met bedrijven of personen die diensten aan ons verlenen in hun hoedanigheid als verwerkers. Deze diensten kunnen onder meer betrekking hebben op ondersteuning aan ons op het gebied van marketing, technologie, boekhouding, administratie, regelgeving, verzekering of ICT.

- Rechtshandhaving en gerechtelijke procedures;

Wij kunnen richting opsporingsinstanties melding maken van activiteiten indien wij reden hebben om aan te nemen dat deze onrechtmatig zijn of indien wij reden hebben om aan te nemen dat wij hiermee behulpzaam zijn bij een opsporingsonderzoek naar onrechtmatige activiteiten (met name wanneer wij hiertoe een redelijk, rechtmatig verzoek ontvangen van een opsporings- of toezichtsorgaan). Bovendien kunnen wij uw gegevens doorgeven aan opsporingsinstanties als wij vaststellen dat u onze richtlijnen heeft overtreden of dat de doorgifte van uw gegevens tot bescherming kan dienen voor de rechten, de eigendommen of de veiligheid van Kimberly-Clark of een ander.

- Het delen van uw informatie voor zover dit wettelijk is toegestaan;

Wij kunnen uw informatie delen met anderen voor zover dit wettelijk vereist dan wel toegestaan is. Hierbij kan het gaan om het delen van uw informatie met overheidsinstanties dan wel derden naar aanleiding van dagvaardingen, gerechtelijke bevelen of andere juridische procedures dan wel indien wij dit noodzakelijk achten voor de uitoefening van onze wettelijke rechten en/of de bescherming van de eigendommen of de veiligheid van onze klanten of anderen (met inbegrip van de uitwisseling van informatie met andere bedrijven en organisaties voor de bescherming tegen fraude en het beperken van kredietrisico's), de verdediging tegen jegens ons ingestelde rechtsvorderingen dan wel de verdediging tegen mogelijke rechtsvorderingen die, naar ons oordeel, tegen ons zouden kunnen worden ingesteld.

- Blogs, online berichten en ervaringen;

Wij kunnen ertoe besluiten om gebruikers de mogelijkheid te bieden commentaren, berichten, ervaringen dan wel andere informatie te delen. Als u ervoor kiest om dergelijke informatie aan ons te verstrekken, kan de informatie die u verstrekt algemeen beschikbaar zijn voor het publiek. Informatie die u daar verstrekt, kan worden gelezen, verzameld en gebruikt door andere bezoekers.

- Zakelijke transactie;

Indien wij geheel of gedeeltelijk worden overgenomen dan wel de overname van een bedrijf of een deel van een bedrijf uitvoeren dan wel voorbereiden, kan uw informatie worden overgedragen aan het overnemende bedrijf dan wel aan een andere entiteit die blijft voortbestaan na een dergelijke transactie.

5. Het beheren van uw privacy via uw gebruikersprofiel

Afgezien van de rechten als bedoeld in paragraaf 9 hieronder bieden wij u de mogelijkheid tot sturing en om keuzes te maken met betrekking tot de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen. Door uw gebruikersprofiel aan te passen of ons te contacteren zoals in deze privacymededeling omschreven, kunt u de volgende zaken regelen:: (1) u kunt uw geregistreerde account corrigeren, bijwerken en verwijderen; (2) u kunt uw keuzes voor abonnementen en waarschuwingen wijzigen; (3) u kunt uw voorkeuren wijzigen met betrekking tot de ontvangst van aanbiedingen en promoties voor onze producten en diensten, of voor producten en diensten waarvan wij denken dat die interessant voor u kunnen zijn; (4) u kunt uw voorkeuren wijzigen met betrekking tot of wij uw contactgegevens delen met partners, zodat zij aanbiedingen en promoties over hun producten en diensten aan u kunnen toezenden.

6. Overbrenging van persoonsgegevens naar het buitenland

Uw persoonsgegevens worden mogelijk overgebracht naar buiten het land van waaruit deze oorspronkelijk aangeleverd werden, en worden mogelijk gedeeld met onze vertrouwde externe partners in jurisdicties buiten de Europese Economische Ruimte (EER) en het Verenigd Koninkrijk, waar geen wetgeving voor gegevensbescherming geldt of wetgeving die minder streng is dan in Europa, met name in de Verenigde Staten. Telkens wanneer wij persoonsgegevens overbrengen naar buiten de EER of het Verenigd Koninkrijk nemen wij de wettelijk vereiste maatregelen om te zorgen dat er voldoende waarborgen zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens en om te zorgen dat deze worden verwerkt op veilige wijze en in overeenstemming met deze privacymededeling, zoals de door de Europese Commissie vastgelegde standaardvoorwaarden in overeenstemming met de artikelen 45 en 46 van de Avg. Als u zich bevindt in de EER of het Verenigd Koninkrijk, kunt u contact met ons opnemen [0800-0227171] voor een kopie van de door ons gecreëerde waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens en privacyrechten in deze situatie.

7. Bewaren van gegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens verzameld werden, zoals in deze privacymededeling omschreven. In alle gevallen gelden de volgende bewaartermijnen voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de aangegeven doeleinden:

  • gegevens die verzameld zijn voor contractuele doeleinden of voor doeleinden van rechtmatig belang, zoals bedoeld in paragraaf 3, onder h) worden bewaard gedurende de verlening van de diensten die via de [www.page.nl] ter beschikking gesteld worden, plus een periode van 10 jaar na de beëindiging of terugtrekking daarvan, behalve wanneer de bewaring van de gegevens noodzakelijk is om een gerechtelijke procedure aanhangig te maken of daarop in te gaan, op verzoek van de bevoegde instanties of in overeenstemming met het toepasselijk recht;
  • gegevens die verzameld zijn voor marketingdoeleinden als bedoeld in paragraaf 2, onder e) of voor doeleinden van rechtmatig belang als bedoeld in paragraaf 2, onder g) in deze privacymededeling worden 24 maanden lang bewaard;
  • iii. gegevens die verzameld zijn voor marketingdoeleinden als bedoeld in paragraaf 2, onder f) in deze privacymededeling worden 12 maanden lang bewaard.

8. Uw rechten

De wetgeving inzake gegevensbescherming kent aan personen rechten toe met betrekking tot persoonsgegevens over hen die zich bij organisaties bevinden. Met name kunt u te allen tijde de volgende rechten uitoefenen:

a) van Kimberly-Clark een bevestiging verkrijgen van de aanwezigheid van de persoonsgegevens en inlichtingen verkrijgen over de inhoud en bron daarvan, de juistheid daarvan verifiëren en de integratie, bijwerking of wijziging daarvan verzoeken;

b) verzoeken om wissing, anonimisering of beperking van de verwerking van gegevens die in strijd met het toepasselijk recht verwerkt worden;

c) geheel of gedeeltelijk bezwaar maken tegen de verwerking van de gegevens, mits op gerechtvaardigde gronden;

d) de gegeven toestemming voor de verwerking van de gegevens weer intrekken (voor zo ver die toestemming vereist is).

Naast het vorenstaande heeft u tevens het recht om op ieder gewenst moment:

e) Kimberly-Clark te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:

  • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, totdat Kimberly-Clark afdoende maatregelen heeft genomen om de juistheid daarvan te corrigeren of te verifiëren;
  • de verwerking ongeoorloofd is, maar u wilt niet dat wij de gegevens wissen;
  • Kimberly-Clark uw gegevens niet meer nodig heeft voor de verwerking, maar u heeft deze wel nodig voor het instellen of vervolgen van of het verweren tegen een vordering in rechte; of
  • u heeft bezwaar tegen de verwerking gemaakt, gerechtvaardigd door rechtmatige belangen, en er moet nog bepaald worden of Kimberly-Clark zwaarwegende gerechtvaardigde gronden heeft om toch door te gaan met de verwerking.

f) te verzoeken de gegevens te wissen;

g) een elektronische kopie van de gegevens te ontvangen, als u de gegevens wilt overbrengen naar uzelf of naar een andere leverancier, wanneer Kimberly-Clark afhankelijk is van uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is om de diensten te verlenen en de gegevens worden op automatische wijze verwerkt; en

h) een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichtsorgaan voor gegevensbescherming.

i) Met betrekking tot marketingcommunicatie kunt u niet alleen uw toestemming intrekken, maar ook, als u besluit geen commerciële e-mails meer van ons te willen ontvangen, via een zogenaamde opt-out aangeven dat u dergelijke e-mails niet meer wilt ontvangen door te klikken op de link voor “afmelden” onderaan in iedere commerciële e-mail.

Als u uw rechten wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via de genoemde contactgegevens in paragraaf 10 hieronder. Wij wijzen erop dat verzoeken voor de uitoefening van rechten inzake gegevensbescherming door Kimberly-Clark per geval apart zullen worden beoordeeld. In sommige situaties zijn wij mogelijk niet verplicht aan uw verzoek te voldoen op grond van de regelgeving in uw jurisdictie of op grond van uitzonderingen in de regelgeving inzake gegevensbescherming.

9. Vragen en klachten

Als u vragen heeft over onze privacymededeling, kunt u ons bellen op het volgende nummer: [0800-0227171] of via het call center-formulier op de website via de volgende link [www.page.nl/contact-ons]

Als u nog steeds niet tevreden bent, heeft u het recht een klacht in te dienen bij uw autoriteit voor gegevensbescherming.; Alle klachten dienen echter in eerste instantie bij Kimberly-Clark te worden gemeld.

10. Wijzigingen van de privacymededeling

Wij kunnen deze privacymededeling te allen tijde wijzigen door publicatie van de gewijzigde privacymededeling op onze [www.page.nl]. Wij raden u aan onze privacymededeling te lezen telkens wanneer u gegevens naar ons verzendt of een bestelling doet.

Cookie-instellingen